Legislatie

Ordinul 64/2019

 

OUG 195/2005 actualizată

 

OUG 196/2005 actualizată

 

Legea 211/2011 forma actualizată

 

Decizia de punere în aplicare 1004/2019

 

Directiva 851/2018

 

Directiva 2008/98 forma actualizată

 

OUG 195 /2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265 /2006;

 

HG 1470 /2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor si a Planului National de Gestionare a Deseurilor, modificata si completata prin HG nr. 358/2007;

OUG 164 /2008 pentru modificarea si completarea OUG 195 /2005 privind protectia mediului;

 

Ordin 1364 /1499 /2006 privind aprobarea planurilor regionale de gestionare a deseurilor;

 

Legea 211 /2011 privind regimul deseurilor; republicata

 

HG 1061 /2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

 

HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

 

HG 128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

OUG 196 /2005 privind Fondul pentru Mediu, consolidata 2015

 

Ordin 756/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor;

 

 

HG 1292 /2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 349 /2005 privind depozitarea deseurilor;

 

HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor;

 

 Ordin 549 /2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;

Ordin 757/2004 privind aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor;

 

Ordin 1477 /2010 privind modificarea si completarea Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr.549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru Mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;

 

Legea 101 /2006 serviciului de salubrizare a localitatilor, republicata

 

Ordin 578 /2006 pentru aprobarea metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu, modificat si completat prin Ordinul 1607 /2008 ;

Regulamentul UE 333 /2011 al Consiliului de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care anumite tipuri de deseuri metalice nu mai constituie deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European si a Consiliului.
Ordin 1032 /2011 privind modificarea Ordinului Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru Mediu;
Regulamentul (UE) NR. 1179/2012 al Comisiei din 10 decembrie 2012 de stabilire a criteriilor de determinare a conditiilor in care cioburile de sticla inceteaza sa mai fie des™euri in temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European s™i a Consiliului
Ordin nr. 35 din 17 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia