Menu
Diversitate și incluziune

GreenResources Management este parte din GreenGroup, un grup integrat de companii cu activitate în multiple regiuni din Europa, în țări cu culturi organizaționale variate.

În acest context, compania se aliniază politicii de diversitate și incluziune implementată la nivel de grup, vitală pentru sustenabilitatea și dezvoltarea organică a business-ului.

Parteneriatele și conexiunile noastre sunt mărturia poziției GreenGroup în favoarea diversității și incluziunii
Angajatori ai unui număr de aproximativ 2000 persoane, din diverse regiuni ale României, Slovaciei și Lituaniei.
Avem, zi de zi, experiența diversității sub toate formele ei, derivată din: cultura națională, experiență, studii, aptitudini de leadership, stil managerial și capacitate de muncă, etc.
Facem parte din grupul de firme ABRIS, cu vaste principii aplicate în materie de diversitate și incluziune în rândul companiilor din portofoliu.
Colaborăm cu numeroși parteneri de business de pe întreg mapamondul, cu valori și principii aplicate sustenabil în materie
Beneficiem de suportul partenerilor instituționali cu reale competențe și responsabilitate organizațională, demonstrate în ceea ce privește diversitatea și incluziunea.
Principii-cheie ale politicii de diversitate și incluziune
Nondiscriminare și tratament egal față de toți colegii, pe baza abilităților și competențelor profesionale.
Cultivarea unor relații, dincolo de interesele comerciale, cu diverse comunități și organizații.
Oportunități egale și demnitate indiferent de
forma diversității.
Crearea unui mediu de lucru incluziv și dezvoltarea unei forțe de muncă definite prin diversitate.
Politici de guvernanță corporatistă
Sesiuni de training
Proiecte și chestionare de analiză a mediului de lucru
Dialog deschis cu angajații pe teme de discriminare
Politici de nediscriminare
Egalitate de șanse la angajare
Strategie de recrutare bazată pe echitate și respectarea legilor
Respectând diversitatea și incluziunea, GreenGroup se consideră un câștigător global.
Creăm și menținem un mediu de muncă respectuos, în care diferențele de vârstă, rasă, naționalitate, religie, gen și orientare sexuală sunt îmbrățișate și promovate.
Codul drepturilor omului

În calitate de companie de top ce acționează în domeniul reciclării, GreenGroup își asumă, ca parte a ativitații sale, responsabilitatea în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a drepturile sociale recunoscute pe plan internațional.

GreenGroup, având în vedere responsabilitatea sa:
Respectă diversitatea culturală, etică, socială, politică și legislativă a națiunilor și a societăților în care operează.
Satisface nevoile contemporane într-o manieră echilibrată din punct de vedere social, economic, și ecologic, având în vedere protecția condițiilor de viață și de muncă ale generațiilor viitoare
Respectă normele, directivele, standardele recunoscute la nivel internațional
Se angajează să respecte și să promoveze drepturile omului și drepturile sociale în ceea ce privește responsabilitațile ce decurg din schimbările legislative în domeniu
Valorile ce stau la baza succesului:
Calitate
Integritate
Excelență
Respect absolut
Principii de bază
Recunoașterea și respectarea diversității culturale, sociale, politice și legislative a tuturor națiunilor și societăților, respectă și promovează drepturile omului recunoscute internațional în toate activitățile sale
Susținerea interzicerii tuturor formelor de muncă forțată, traficului de ființe umane și sclaviei moderne
Respingerea oricărei forme de discriminare la locul de muncă și susținerea promovării egalității de șanse, precum și a diversității angajaților în ceea ce privește genul, vârsta, etnia, religia, competențelor și orientarea sexuală
Respectarea dreptului la o remunerație contractuală rezonabilă, în funcție de piața națională a muncii, oferind cel puțin salariul minim potrivit legii și garantarea respectării legislației naționale privind timpul de lucru și concediul regulat plătit
Punerea sănătății angajaților pe o poziție de importanță majoră, urmărind protejarea sănătății și securității lor prin asigurarea cel puțin a respectării standardelor naționale de sănătate și a nivelului optim de siguranță a clădirilor sale și sprijinind constant optimizarea mediului de lucru
Recunoașterea dreptului fundamental al libertății de asociere și a dreptului la negociere colectivă în cadrul legislației naționale
Garantarea în cadrul companiilor GreenGroup a monitorizării cel puțin a vârstei minime de admitere în câmpul muncii, în conformitate cu reglementarile din România
Tratarea tuturor angajaților cu respect, fără a folosi nicio formă de pedeapsă corporală, coerciție mentală sau fizică, abuz, hărțuire sau amenințarea unui astfel de tratament
Sprijinirea dezvoltării competențelor atât în beneficiul angajaților cât și al companiei, pentru atingerea continuă a standardelor înalte de performanță și calitate a serviciilor
Angajamentul, în contextul activităților sale, de a proteja mediul natural și de a stimula impactul pozitiv al sustenabilității în mediul de afaceri
Obiectiv, domeniu de implementare și modificări
GreenGroup și companiile sale respectă legile aplicabile și standardele internaționale de a nu încălca drepturile omului.
GreenGroup se asigură de implementarea Codului dreptului omului și a Principiilor Sociale în cadrul tuturor companiilor deținute.
Acest Cod este revizuit periodic în lumina evoluțiilor naționale și internaționale și, în acest context, el poate fi modificat (dacă se consideră necesar).
Implementare
1
Companiile GreenGroup asigură comunicarea către angajați săi a Codului Dreptului Omului și a Principiilor Sociale, facilitează instruirea angajaților, a părților interesate relevente și a furnizorilor săi cu privire la acestea, și se așteaptă ca acești să le acorde atenția cuvenită, să respecte și să aplice principiile mai sus menționate pe parcursul operațiunilor și al parteneriatelor de afaceri.
2
Mai mult, GreenGroup va desemna Ofițerul de Conformitate în calitate de Responsabil pentru gestionarea problemelor legate de Drepturile Omului căruia, împreuna cu persoanele desemnate în companiile din grup, îi sunt adresate solicitări interne și externe, precum și orice alte sesizări relevante.
3
GreenGroup evaluează și monitorizează respectarea Codului Dreptului Omului și a Principiilor Sociale în activitățile sale comerciale, și efectuează evaluări periodice de impact în unitățile sale organizaționale
4
Consiliul de administrare al fiecărei societăți vizate este responsabil de respectarea Codului Dreptului Omului și al Principiilor Sociale și deleagă Directorului General atribuții privind desemnarea persoanelor cărora asociații de afaceri, clienții și angajații le pot adresa preocupările lor relevante, ori de câte ori este necesar.
5
GreenGroup își rezervă dreptul de a verifica conformitatea cu Codul Dreptului Omului și a Principiilor Sociale într-o maniera adecvată, prin efectuare de verificări la fața locului dacă există o suspiciune bine întemeiată, sau, dacă nu există, atunci când se consideră necesar.
Comunicare și transparență
În ceea ce privește principiul transparenței, GreenGroup se angajează să comunice progresul sau informațiile privind observarea și punerea în aplicare a Codului Dreptului Omului și a Principiilor Sociale în toate activitățile sale, părților interesate, interne și externe.